Document Management Conference

Popis akce

Konference proběhla 30.5.2023 v online podobě. Registrovat se můžete i dodatečně a zhlédnout akci v plném rozsahu ze záznamu.

Desátý ročník konference se zaměří na změny v legislativě, které dopadnou na evidenci dokumentů u veřejnoprávních i soukromoprávních původců. Probereme evidenci dokumentů v příspěvkových organizacích, elektronizaci agendy přijatých faktur včetně elektronických podpisů, agendu vnitřních předpisů u veřejnoprávních původců a řešení pro evidenci smluv a faktur. Seznámíme vás také s možnostmi automatizovaného zpracování dokumentů pomocí moderních nástrojů na bázi AI.

Pro koho je akce určena: IT profesionálové, IT manažeři, specialisté správy dokumentů a spisové služby, odborná veřejnost z řad státní správy a samosprávy, konzultanti

Cena

Zdarma po registraci


Datum a čas

30/05/2023
09:00 - 12:30h

Místo

online

Z programu

Robert Piffl | Změny v legislativě s dopadem na evidence dokumentů
Autor příspěvku se zaměří na dopady změn legislativy na soukromoprávní a veřejnoprávní původce, kteří evidují zejména dokumenty v elektronické podobě. Bude podrobně rozebráno postavení tzv. Informačních systémů pro správu dokumentů, samostatných evidencí dokumentů a elektronických spisových služeb. V příspěvku bude uvedeno srovnání požadavků na samostatné evidence dokumentů dle nové verze Národního standardu a oblastí, na které se tato regulace nevztahuje. Též se podrobně zaměříme na povinnosti soukromých společností, které se týkají povinné úschovy a umožnění výběru dokumentů v rámci předávání dokumentů, které jsou označeny jako archiválie příslušným archivům. Autor příspěvků vás též seznámí s některými dalšími novinkami, které lze očekávat s ohledem na rozvoj služeb e-governmentu.

Marek Vávra | Evidence dokumentů v příspěvkových organizacích
Autor příspěvku vás seznámí s komplexním řešením problematiky evidence dokumentů v příspěvkových organizacích. Zaměří se jednak na samostatné evidence dokumentů, problematiku významných agend jako je finanční kontrola, evidence objednávek, faktur, smluv a řady souvisejících dokumentů. Dále pak bude představena moderní řešení příjmu a oběhu vybraných typů dokumentů v příspěvkových organizacích. V rámci příspěvku budou i ukázky konkrétního řešení.

Václav Král | Integrace EMS ELO a ERP Dynamics NAV pro řešení zpracování agendy přijatých faktur včetně elektronických podpisů
Autor příspěvku vás seznámí s plnou elektronizací agendy přijatých faktur v organizaci Člověk v tísni, přičemž v rámci tohoto příspěvku budou i praktické ukázky integrace rozsáhlého systému pro správu dokumentů ELO a ekonomickým informačním systémem Dynamics NAV.

Celý program

Přednášející


Robert Piffl
Poradce pro legislativu elektronických dokumentů
Ing. Robert Piffl vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a souvisejícími technologickými a legislativními aspekty. V letech 2005-2009 působil na Ministerstvu financí v autorském kolektivu připravujícím nový zákon o účetnictví a zákona o auditorech, účastnil se expertních jednání na mezinárodní úrovni v projektu ČSÚIS a v roce 2008 společně s kolektivem autorů dokončil práce na prováděcích předpisech k zákonu o účetnictví. Následně v letech 2010-2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadáváni veřejných výběrových řízení”, člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů. Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny elDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci elDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby. Společně s kolektivem autorů spoluautor publikace "Nařízení eIDAS: Komentář - Josef Donát, Robert Piffl, Martin Maisner”. Jako specialista na problematikou elektronických dokumentů a jejich evidence se detailní znalostí právních úprav je členem expertního týmu Institutu pro správu dokumentů a podílel se v roce 2021 na detailní analýze problematiky související s novu právní úpravou v oblasti stavebního práva v rámci veřejné zakázky pro MMR. V roce 2021 je též spoluautorem právní úpravy - vyhlášky upravující podmínky vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. V roce 2021 se aktivně podílel na práci pracovní skupiny při CEF e-Archiving, je členem pracovní skupiny pro tvorbu nového standardu elektronické fakturace a spoluautorem návrhu nového formátu pro elektronickou fakturaci ISDOC/PDF-A. V roce 2021 připravoval pro Odbor archivní správy a spisové služby na Ministerstvu vnitra návrhy materiálů k atestacím eSSL a připravoval s experty z Národního archivu novelizaci vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a dále pak na návrhu úpravy Národního standardu pro eSSL. V současné době též působí jako odborný poradce pro ŘSD v oblasti elektronických dokumentů, přičemž v rámci projektů v ŘSD se též zabývá problematikou CDE a BIM, kde posuzuje realizovat řešení tak, aby byly v souladu s právními úpravami.

Marek Vávra
ALTAIR GROUP
Bc. Marek Vávra vystudoval obor Informatika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po svém působení ve společnostech Qurius, Prodware, IBM GDC a Microsoft Services, založil v roce 2009 skupinu společností působících dnes pod značkou ALTAIR GROUP. Je členem expertních skupin zabývajících se problematikou digitalizace podnikových procesů, spisových služeb a cloud computingu. Je aktivním členem jak Hospodářské Komory České republiky, ICT Unie, tak je také jedním ze zakládajících členů Česko-Ukrajinského Business Klubu, aktivně se podílí na projektu Vize 2030, zejména v oblasti EDI komunikace a příslušných legislativních omezení při výměně dat mezi EU a zeměmi třetího světa. Je členem odborné smart city komise ve městě Olomouc, zejména se pak zabývá problematikou smart city ve vztahu ke zjednodušování procesů, standardizaci a digitalizaci agend.

Václav Král
analytik, Člověk v tísni
Ing. Václav Král, absolvent ČVUT FEL, obor Výpočetní technika a programování. Po absolvování vysoké školy pracoval v různých společnostech jako C/C++ a Java jako vývojář. Od roku 2007 působí ve společnosti Člověk v tísni, o.p.s. jako analytik a vývojář ERP Microsoft Dynamics NAV. Od roku 2011 přibyl do jeho portfolia DMS systém ELO Enterprise, v současné době je zodpovědný za celý provoz systému včetně in-house vývoje všech customizací. Podílel se na implementaci obou systémů od prvotních analýz až po nasazení na centrále společnosti a více než 10 zahraničních misích (Afghánistán, Angola, Etiopie, Mongolsko, Ukrajina, Sýrie a dalších).

Petr Polanský
manažer marketingu, EXON s.r.o.
Ing. Petr Polanský je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty ekonomické. Ve společnosti EXON pracuje 5 let na pozici manažera marketingu. Posláním je propagace služeb v oblasti digitalizace se systémy DMS/ECM na technologii ELO a softwarových/hardwarových nástrojů pro digitalizaci kulturního dědictví. EXON zároveň nabízí služby digitalizačního centra formou outsourcingu digitalizace komerční a historické sféry.

Partneři konference

Platinový partner
Partner
Mediální partneři

Pořadatel